nybanner

Önümler

 • Hytaý zawodynyň atlary Wasabi tozy

  Hytaý zawodynyň atlary Wasabi tozy

  Gysgaça düşündiriş: Atly poroşok, atyň kökü diýlip atlandyrylýan kök gök önümden çykýan, kelem maşgalasynyň agzasy we gorçisa we arassa Wasabi pudrasy bilen baglanyşykly gyzgyn, ysly poroşok.Kökde at tozy, yssy, ysly tagam berýän ýiti ýag bar.Guradylan kök poroşok görnüşine öwrülýär we klassiki atly souslary tagamlandyrmak üçin ulanylýar.

 • Gowy hilli guradylan suwsuzlandyrylan at otlary esasy kök

  Gowy hilli guradylan suwsuzlandyrylan at otlary esasy kök

  Önümiň ady: Suwsuz atlar

  Guradylan at atlary diýilýär

  Önümiň beýany: Arassalanyňyzdan we gabygyňyzdan soň kökleri gaty dogramaly ýa-da ¼ dýuým halkalara bölüň.Gök önüm bolsa-da, hiç hili gyrgyç gerek däl.Bir gatlakda tarelkalara ýaýlaň we 140 ° F temperaturada suwsuzlandyryjyda, alty-on sagatlap doly döwülýänçä guradyň.

 • Doly tebigy suwsuzlandyrylan at kök kökleri 26-40 mesh

  Doly tebigy suwsuzlandyrylan at kök kökleri 26-40 mesh

  Önümiň ady: Suwsyzlandyrylan at granulalary

  Gysgaça düşündiriş: Atly granulalar sesli, ýetişen, ýokary hilli hytaý atlaryndan ýasalýar.Ilki bilen önümçilik desgalarymyzda sortlamak, gabmak, ýuwmak, dilimlemek, kesmek we guratmak bilen geçmeli.Soň bolsa, ähli çig mal pestisidleriň galyndysynda etmeli.Ahyrynda, metal hapalanmagyny aýyrmak üçin metal detektorlaryndan geçmeli.

 • Zawod üpjünçiliginiň bahasy Guradylan at granulalary

  Zawod üpjünçiliginiň bahasy Guradylan at granulalary

  Önümiň ady: Guradylan at granulalary

  Gysgaça düşündiriş:
  At granulalary suwsuzlandyryjy guradyş we kompaniýamyz tarapyndan saýlanan ýokary hilli at çig malynyň beýleki amallary bilen öndürilýär.Aňsat gorap saklamak, uzak wagtlap saklamak we aňsat ýaramazlaşma aýratynlyklary bar.Atyň ýokumlylygy hem ýokarydyr.Adam bedeni üçin gaty peýdaly.Atly peýniriň ýaýramagy, Atly sous, Atly Bekon-Dip, niversaryyllyk burger ýa-da sygyr eti üçin ajaýyp!

 • Iň ýokary derejeli guradylan suwsuzlandyrylan sarymsak granulalary Iýmit goşundylaryny bişirýär

  Iň ýokary derejeli guradylan suwsuzlandyrylan sarymsak granulalary Iýmit goşundylaryny bişirýär

  Önümiň ady: Sarymsak granulalary.

  Fiziki derňew: -OK-GMO önümleri, Hiç hili möhüm mesele ýok, Hiç hili goşundy ýok, Hytaýda ORIGIN, Çyglylyk MAX.6%, SO2 50PPM MAX.

  Fiziki görnüşi: Öli ýa-da diri mör-möjeklerden, damjalardan, gumdan, daşdan, kemçiliklerden we ş.m.

 • Zawod suwuklandyrylan sarymsak tozy bilen gönüden-göni üpjün edýär

  Zawod suwuklandyrylan sarymsak tozy bilen gönüden-göni üpjün edýär

  Önümiň ady: Guradylan / suwuklandyrylan sarymsak tozy

  Gysgaça düşündiriş:

  Täze sarymsak sortlanýar, ýuwulýar, kesilýär, agardylýar we guradylýar.Dürli arassalamak, sortlamak we azyk howpsuzlygy ädimleri kesilmezden ýa-da gerekli kesilen ululykda üwemezden ozal, sterilizasiýa guraly bilen sterilizasiýa edilýär.Bu tebigy iýmit
  Suwsyzlandyrylan sarymsak, dem alyş ýollaryny ýokaşdyryp, guşlaryň we mallaryň iýmit siňdiriş ulgamynyň kesellerini bejerip biler. Adamlaryň garşylygyny ýokarlandyrmak üçin iýmitlere hem goşup bolýar, şeýle hem tagamly iýmit bolup biler.
  Suwsyzlandyrylan sarymsak tozy zerurdyr.Diňe tagam hökmünde ulanmak bilen çäklenmän, sterilizasiýa hem önümiň ýokary bahasydyr.

 • Japaneseapon aty / Wasabi kök

  Japaneseapon aty / Wasabi kök

  Arza:
  Köküniň ýakymly, geýinýän ýa-da iýýän görnüşi bar;Ösümlikler iýmit öndürip bilerler.
  Atyň bogulýandygy sebäpli, ýuwulmagy maslahat berilýär.
  atyň gabygyny şemalladylýan ýerde üweýji we beýleki maddalar bilen gabyň.
  (gatyk erikleri we sirke ýaly) ýakyn ýerde durup, sous ýasamak üçin ulanylýar.
  Atly sous kolbasa towuk we ýumurtga sousy, eger balyk bilen gitseň, tagamy has gowudyr.

 • 2022 Hytaýyň Jinxiang şäherinden täze ekin adaty ak täze sarymsak

  2022 Hytaýyň Jinxiang şäherinden täze ekin adaty ak täze sarymsak

  Jinxiang Sarymsagy, Hytaýyň Jinxing etrabynda ösdürilip ýetişdirilen ak sarymsak, bu ýerde toprak we gowy howa ösýän şertlere oňaýly täsir edýär.Jinxing 1980-nji ýyllardan bäri Hytaýyň Sarymsagyň paýtagty hökmünde tanalýar we bu täsin önümiň eksporty soňky 20 ýylda dünýädäki umumy sarymsak bazarynyň 70% -ini tutdy.Daşky tarapynda sarymsagyň açyk ak reňkli we adaty, örtükli deri bar.Içinde birneme ysly we ýumşak ysly sekizden on bir sany ýorunja bar.Jinxiang sarymsagynyň käbir görnüşlerinde selen ýaly yz elementleriniň düzümi adaty sarymsagyňkydan 60 esse köp bolup biler.

  Ony tagam hökmünde ulanyň ýa-da sogan, pomidor, zynjyr, çörek we zeýtun ýagy bilen jübütläň.

 • Guradylan gök önüm ak suwuk suwly sarymsak

  Guradylan gök önüm ak suwuk suwly sarymsak

  Önümiň ady: Suwsyzlandyrylan sarymsak

  Dürli görnüşi: Ak, sarymtyl; erkin kök, kökli;

  Baha: A, B.

  Önümiň gelip çykyşy: Hengşui, Hytaý

  Üpjünçilik döwri: yearylyň dowamynda

  Saklamak: Salkyn we gurak ýagdaýda

 • Plastiki gaplama suwuklandyrylan sarymsak flaklary Hytaý öndürijileri

  Plastiki gaplama suwuklandyrylan sarymsak flaklary Hytaý öndürijileri

  Aýratynlyklary:

  Aýratynlyklary: Çyglylyk: iň ýokary 6%

  Tagam: sarymsagyň tagamy

  Bölejikleriň ululygy:
  Poroşok: 100-120 mesh

  Granulalar: 40-60 mesh;8-16 mesh; 6-16 mesh; 10-16 mesh; 26-40 mesh

  Flaklar: 1.8-2.0mm

 • Lighteňil hoz ýarymlary 185 goşmaça ýeňil hoz

  Lighteňil hoz ýarymlary 185 goşmaça ýeňil hoz

  Kaloriýa: 183

  : Ag: 18g

  Natriý: 0,6mg

  Uglewodlar: 3,8g

  Süýüm: 1,9g

  Şeker: 0.7g

  Belok: 4.3g

 • Hytaý Sinszýan 33 Inçe gabyk hoz hozy

  Hytaý Sinszýan 33 Inçe gabyk hoz hozy

  Model NOOK: 33

  Ulag bukjasy: halta

  Aýratynlygy: 25kg

  Söwda belligi: Suguo

  Gelip çykyşy: Sinszýan, Hytaý

  HS kody: 0802310000

  Önümçilik kuwwaty: aýda 300 tonna

   

123Indiki>>> Sahypa 1/3