nybanner

Önümler

Hytaý Sinszýan 33 Inçe gabyk hoz hozy

Model NOOK: 33

Ulag bukjasy: halta

Aýratynlygy: 25kg

Söwda belligi: Suguo

Gelip çykyşy: Sinszýan, Hytaý

HS kody: 0802310000

Önümçilik kuwwaty: aýda 300 tonna

 


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Önümiň ady: Sin 33 Inçe gabyk hozy

Gysgaça düşündiriş:
Iýmitlendiriji maddalar: Belok, mis, magniý, kaliý, B6 witamini, fol kislotasy, B1 witamini, fosfor, demir, B2 witamini
Maslahat berilýän ammar: Güýçli ysly, ysly ýa-da beýleki hapalaýjy ammarlarda saklamaň.Önümi çyglylykdan we yssydan gaça durmak üçin 5ºC bilen 25ºC aralygynda täze gurşawda saklaň.

“Shell” -de lomaý premium hytaý hozy
Ekin 2019-njy ýyl
Ýaramlylyk möhleti 1 ýyl
Haryt görnüşi Nokatlar we däneler
Şekil Dilimlenen hytaý ýam
Çyglylyk Maksimum 5%
Ölçegi 32mm +
Gaýtadan işlemegiň görnüşi Gurady
Gelip çykan ýeri Sinszýan, Hytaý (materik)
Gaplamak 25Kgs / 50Kgs PP / Dokalan sumkalar ýa-da Alyjynyň talap edişi ýaly
Eltip bermegiň wagty Tölegden soň 15 günüň içinde
Tölegiň şerti T / T, L / C, D / P ýa-da D / A.
Elýeterlilik Aýda 50 Metrik Ton / Metrik Ton
MOQ 100kgs
Ulanylyşy Adam sarp etmegi üçin gabykda premium hytaý hozy
Gaplamak üçin material: Plastmassa
Ýaramlylyk möhleti: 6 aý-12 aý
Gaýtadan işlemegiň görnüşi: Çig
Görnüşi: Hoz
Gaýtadan işlemek: Çig

Jikme-jik suratlar

pd-1
pd-2

P & S.

Gaplamak we eltip bermek

Harytlaryňyzyň howpsuzlygyny has gowy üpjün etmek;hünärli, daşky gurşawa zyýanly, amatly we täsirli gaplama hyzmatlary berler.
Hoz hozy 25 kg pp halta gaplanar.

pd-3

Sorag-jogap

1-nji sorag: Zawod üpjün edijiňizmi?

A1: Biziň öz zawodymyz we eksport söwda bölümimiz bar.Islän wagtyňyz zawodymyza baryp bilersiňiz.

2-nji sorag: Öz belliklerimiziň nyşanlaryny goýup bilersiňizmi?

A2: Hawa, özleşdirme kabul edildi!

3-nji sorag: MOQ näme?

A3: 5 tonna.

4-nji sorag: Maňa nusga iberip bilersiňizmi?

A4: Hawa, nusgalar mugt bolanda diňe ýük tölemeli.

5-nji sorag: Haýsy ululygy teklip edip bilersiňiz?

A5: requesthli ululyklary isleg boýunça berip bileris.

6-njy sorag: Ulag ýoly näme?

A6: Deňizde, otlyda, howa arkaly.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň