nybanner

Önümler

Lighteňil hoz ýarymlary 185 goşmaça ýeňil hoz

Kaloriýa: 183

: Ag: 18g

Natriý: 0,6mg

Uglewodlar: 3,8g

Süýüm: 1,9g

Şeker: 0.7g

Belok: 4.3g


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Önümiň ady: 185 Kagyz gabygy hoz

Gysgaça düşündiriş: hoz ýokumly dykyz sagdyn iýmitdir, ýakymly iýmit tagamly, hoz ýarymlary iň ýokary derejedir we dürli ýaşdaky adamlar tarapyndan gowy görülýär, aşhanada ýokary hilli çörek materialy we köp reseptlerde giňden ulanylýar.Hoz tebigy tebigy ýetişdi we gün we howa bilen goşundylar bilen guradyldy.Guradylan hoz hozy, gabygyndaky ýokary hilli hozdan saýlanýar, Hytaýda organiki taýdan ösýär.

Lighteňil hoz ýarymlary 185 goşmaça ýeňil hoz
Ekin 2019-njy ýyl
Ýaramlylyk möhleti 1 ýyl
Haryt görnüşi Nokatlar we däneler
Şekil Dilimlenen hytaý ýam
Çyglylyk Maksimum 5%
Ölçegi 32mm +
Gaýtadan işlemegiň görnüşi Gurady
Gelip çykan ýeri Sinszýan, Hytaý (materik)
Gaplamak 25Kgs / 50Kgs PP / Dokalan sumkalar ýa-da Alyjynyň talap edişi ýaly
Eltip bermegiň wagty Tölegden soň 15 günüň içinde
Tölegiň şerti T / T, L / C, D / P ýa-da D / A.
Elýeterlilik Aýda 50 Metrik Ton / Metrik Ton
MOQ 100kgs
Ulanylyşy Adam sarp etmegi üçin gabykda premium hytaý hozy

Hoz eti baý, süýji we topraklydyr.Kagyz deri ýakymly ajy goşýar.Hoz, ýokumly iýmit we bişirilen önümlerden başlap, tagamly tagamlara çenli dürli reseptlere ýürekdeş, ýakymly goşundy bolup biler.Hoz, poli doýgun ýagyň ajaýyp çeşmesidir - ýürek saglygyny ýokarlandyryp we beýleki peýdalary berip biljek sagdyn ýagdyr.

Saklamak

Oilag düzüminiň köp bolmagy sebäpli, hoz çalt çişip biler we dogry saklanmasa gaty ajy dadyp biler.Uzak möhletli saklamak üçin, işlenmedik hozy satyn alyp, iki-üç aý holodilnikde goýuň ýa-da bir ýyla çenli doňduryň.Gysga wagtyň içinde ulanýan bolsaňyz, ammarda saklap bilersiňiz.Gabykly hoz alty aýa çenli dowam edip, bir ýyla çenli doňup bilýän howa geçirmeýän gapda sowadyjyda saklanmalydyr.

Hozuň iýmitleniş faktlary
Aşakdaky iýmitleniş maglumatlary USDA tarapyndan bir unsiýa (28g) ýa-da takmynan ýedi iňlis hozy ýa-da 14 ýarym üçin berilýär.

Jikme-jik suratlar

esasy1
esasy2

Sorag-jogap

S: Näme üçin bizi saýlamaly?
J: Göni sargyt, organiki şahadatnama, hapalanmazdan sertifikat we beýleki kärleri goldamak, berk hil barlagy, ygtybarly we nepis gaplama / Iň oňat hilli, bäsdeşlik bahasy, ISO9001, HACCP, HALA, REAŞYN IOMIT, ZTC şahadatnamalary, ýeterlik paýnamalar we berk hil gözegçiligi ulgamy.

S: Hiliňize gözegçilik nähili?
J: Ilkibaşdan ahyryna çenli Milli Haryt Barlag we Synag Býurosy, Üçünji tarap synag edarasy, QA, ISO, hilimizi kepillendirýär.

S: OEM hyzmatyny berip bilersiňizmi?
J: Hawa.Elbetde.OEM hyzmaty islendik wagt biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

S: Haýsy töleg usulyny goldaýarsyňyz?we logistika?
J: Paypal, sim T / T we kredit kartoçkasyny goldaýarys.Sanlaryňyza görä ekspress ýa-da logistika saýlarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň