nybanner

Önümler

Japaneseapon aty / Wasabi kök

Arza:
Köküniň ýakymly, geýinýän ýa-da iýýän görnüşi bar;Ösümlikler iýmit öndürip bilerler.
Atyň bogulýandygy sebäpli, ýuwulmagy maslahat berilýär.
atyň gabygyny şemalladylýan ýerde üweýji we beýleki maddalar bilen gabyň.
(gatyk erikleri we sirke ýaly) ýakyn ýerde durup, sous ýasamak üçin ulanylýar.
Atly sous kolbasa towuk we ýumurtga sousy, eger balyk bilen gitseň, tagamy has gowudyr.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Goşundy sanawy

Iýmitlenme hakykaty (100 gr başyna)

suw

Ksantan Gum

Energetika

261,7 kkal

Holesterin

0 gr

Atly

Tagam

Jemi ýag

13,7 gr

Uglewod

34.3g

ösümlik ýagy

Sorbitol

Natriý

2,8 gr

Belok

0,3 gr

Wasabi pastasy

Turbada

Ýaramlylyk möhleti

Gaplamak / CTN

GW (kg)

Ölçegi (sm)

FCL 20'GP

18 aý

43g * 100

6.6

40 * 31 * 15.5

1470CTN

43g * 24

2.06

25.5 * 15.7 * 13

5994CTN

43g * 12

1.28

17 * 15.5 * 9.5

13875CTN

Wasabi pastasy

Torbada

18 aý

2,5g * 200 halta * 150

9.6

35 * 27.2 * 19.7

1536CTN

Çüýşedäki wasabi sousy

18 aý

150ml * 24

6.8

32.5 * 22 * ​​18

Wasabi (Eutrema japonicum ýa-da Wasabia japonica) ýa-da Japaneseapon aty, Brassicaceae maşgalasynyň ösümligi bolup, beýleki görnüşlerde at we gorçisa hem bar.Grounder rizomlaryndan ýasalan pasta suşi we beýleki iýmitler üçin ýakymly ýakymlylyk hökmünde ulanylýar.Çiliniň burçuna däl-de, gyzgyn gorçisa ýa-da atyň tagamyna meňzeýär, sebäbi burny dilden has köp höweslendirýär.
Ösümlik Japanaponiýanyň dag derýalaryndaky akym ýataklarynda tebigy ösýär.Bazardaky iki esasy ekin E. japonicum 'Daruma' we 'Mazuma', ýöne başga-da köp.Iýmit hökmünde wasabiniň iň gadymy ýazgysy beöň 8-nji asyra degişlidir.Iňlis dilinde gürleýän ýurtlarda wasabiniň meşhurlygy 1980-nji ýyldan başlap yzygiderli ösýän suşini yzarlaýar.
Wasapon Wasabi zawodynyň köpçülikleýin ösdürilip ýetişdirilmegini çäklendirýän we şeýlelik bilen bahasyny ýokarlandyrýan we elýeterliligini peseldýän meseleler sebäpli Japanaponiýanyň daşynda Günbatar Horseradiş zawody köplenç Horseapon Horseradişiniň ýerine ulanylýar.Bu wersiýa Japanaponiýada köplenç "Günbatar Wasabi" diýilýär.

Sorag-jogap

1. Siz öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?
Diňe zawodymyz däl, 5000 gektar ekin meýdanlaryny gurşap aldyk.At önümleri dünýä bazarynyň 30% -den gowragyny alýar.Şeýlelik bilen bizde iň bäsdeşlik bahasy bar.

2. Önümler haçan eltilýär?
Sargyt 10 hadysadan az bolsa, bize töläniňizden soň bir hepdäniň içinde alyp bilersiňiz.
Sargyt 10-dan gowrak bolsa, gowşuryş senesini biziň bilen barlaň.

3. Nusga sorap bilerinmi?
Hawa, nusgalar bar.Freöne ýük tölegi size bagly.

4. Öz markam önümini ýasamaga kömek edip bilersiňizmi?
Elbetde.OEM markasy mukdaryňyz belli bir mukdara ýetende kabul edilip bilner.Mundan başga-da, mugt nusga üpjün edilip bilner.

5. Katalogyňyzy berip bilersiňizmi?
Islegiňizi bize islän wagtyňyz iberiň.Haýsy elementi halaýandygyňyzy we has jikme-jik maglumat bermegiňizi haýyş edýäris.Bu siziň talaplaryňyzy ýerine ýetirmäge kömek edýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    bilen baglanyşyklyönümleri