nybanner

Önümler

Gowy hilli guradylan suwsuzlandyrylan at otlary esasy kök

Önümiň ady: Suwsuz atlar

Guradylan at atlary diýilýär

Önümiň beýany: Arassalanyňyzdan we gabygyňyzdan soň kökleri gaty dogramaly ýa-da ¼ dýuým halkalara bölüň.Gök önüm bolsa-da, hiç hili gyrgyç gerek däl.Bir gatlakda tarelkalara ýaýlaň we 140 ° F temperaturada suwsuzlandyryjyda, alty-on sagatlap doly döwülýänçä guradyň.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

No.ok.
1 Material Täze at
2 Goşundy 100% arassa at
3 Reňk Tebigy süýtli ak ýa-da sarymtyl
4 Neşekeş Hiç
5 Dadyp görüň Adaty at çapyşykly, gödek, ýakymsyz tagamlar, görünýän hapalar ýok
6 Çyglylyk 6% -den az
7 Gaplamak Islegleriňize görä
8 Saklamak Salkyn we gurak ýerde saklanýar
9 Ýaramlylyk möhleti 1.5- 2 ýyl dogry ýolda
10 Üpjünçilik döwri Yearylyň dowamynda
11 MOQ 2 tonna

Üstünlik

Product Önümiň innowasiýasynyň we gözleg ukybynyň ýokary derejesi.
Industry Senagatyň geljegi, esasanam sowuk saklaýyş şertlerinde duýgur düşünje.
Horse Uly göwrümli önümçilik, gözleg we barlag, at saklaýan, sarymsak we zynjyr önümini goşmak bilen sowuk ammar önümlerini eltip bermek we satmak.
Raw Çig malyň gelip çykyşy we fermadan nahar saçagyna çenli doly hil gözegçilik ulgamy.
Iment Iýmitlenişiň ylmy taýdan deňagramlaşdyrylmagy we iýmit önümi üçin senagat taýdan standartlaşdyrylmagy.

Giriş

Önümçilik Giriş:

PD-1
PD-2
PD-3
PD-4

Sorag-jogap

1) S: Näme üçin bizi saýlamaly?
J: Biz oba hojalygynyň eksport tejribesi, berk hil gözegçilik ulgamy we bäsdeşlik bahalary boýunça ýöriteleşdik.

2) S: arzanladyş alyp bilerinmi?
J: Hawa, dürli mukdarda dürli arzanladyşlar bar.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

3) S: gowşuryş wagtyňyz näçe?
J: Öňünden töleg alandan soň 7-20 günüň içinde iberiň.

4) S: Töleg şertleriňiz nähili?
J: L / C, T / T, Western Union we ş.m.

5) S: Gaplamagy sargyt edip bolarmy?
J: Hawa, elbetde.Müşderi tarapyndan berlen maglumatlary we logotipi talaplaryňyza görä gutuda çap ederis.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň