nybanner

Önümler

Hytaý zawodynyň atlary Wasabi tozy

Gysgaça düşündiriş: Atly poroşok, atyň kökü diýlip atlandyrylýan kök gök önümden çykýan, kelem maşgalasynyň agzasy we gorçisa we arassa Wasabi pudrasy bilen baglanyşykly gyzgyn, ysly poroşok.Kökde at tozy, yssy, ysly tagam berýän ýiti ýag bar.Guradylan kök poroşok görnüşine öwrülýär we klassiki atly souslary tagamlandyrmak üçin ulanylýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Düşündiriş

No.ok.    
1 Material Täze at
2 Goşundy 100% arassa at
3 Reňk Tebigy süýtli ak ýa-da sarymtyl
4 Neşekeş Hiç
5 Dadyp görüň Adaty at çapyşykly, gödek, ýakymsyz tagamlar, görünýän hapalar ýok
6 Çyglylyk 6% -den az
7 Gaplamak Islegleriňize görä
8 Saklamak Salkyn we gurak ýerde saklanýar
9 Ýaramlylyk möhleti 1.5- 2 ýyl dogry ýolda
10 Üpjünçilik döwri Yearylyň dowamynda
11 MOQ 2 tonna
PD-1

Guradylan aty nädip ulanýarsyňyz?
Horseer aty.Bolşy ýaly ulanmaga taýyn, hiç hili taýýarlyk gerek däl.Çöregiň tagamyny bolşy ýaly ulanyň ýa-da dürli tagamlarda ulanmak üçin suwuklandyryň.Kartoşka gap-gaçlaryna uruň ýa-da dürli souslara tang goşuň.

Pekin En Shine Imp.& Exp.Co., Ltd ygtybarly üpjün ediji we suwsuz gök önümleriň we ysly zatlaryň gönüden-göni zawody.Esasan täze sarymsak we sogan, suwsuzlandyrylan sarymsak önümleri, suwsuzlandyrylan sogan, Paprika we çili önümleri suwsuzlandyrylan zynjyr önümleri, suwsuz käşir, suwsuz at önümleri we beýleki suwuklandyrylan gök önümler öndürýäris.Müşderiniň aýratyn zerurlygyna görä ýöriteleşdirilen önümleri hem hödürläp bileris.Zawodymyzda önümleriň hilini üpjün etmek üçin dört sany ösen önümçilik liniýasy bar.Elmydama howpsuz we sagdyn iýmit maddalary bilen üpjün etmäge çalyşýarys!Dünýäniň dürli künjeklerinden biziň bilen hyzmatdaşlyga hoş geldiňiz.

Sorag-jogap

1-nji sorag.Şereketiňiziň artykmaçlygy näme?
A1.Hytaý gümrükhanasynda hasaba alnan gaýtadan işleýän zawod we ekiş bazalary bar.Kompaniýamyzda hünär topary we hünär önümçilik ugry bar.

2-nji sorag.Sitirlemäni nädip almaly?
A2.Ululygy, bukjasy, mukdary we ş.m. ýaly anyk maglumatlary almalydyrys, hödürleýän suratlaryňyza görä zerur önümleriň anyk maglumatlaryna baha berip bileris,

3-nji sorag.Önümi özleşdirilen ýaly edip bilersiňizmi?
A3.Hawa, biz professional kompaniýa, sarymsagy siziň talaplaryňyza baglylykda öndürip bileris.

4-nji sorag.Nusga alyp bilerinmi?
A4.Hawa, size mugt nusgalar berip bileris.

5-nji sorag.Şereketiňiziň berip biljek başga gowy hyzmaty barmy?
A5.Hawa, satuwdan soň we çalt eltip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň