nybanner

Täze önümler

 • Japaneseapon aty / Wasabi kök

  Japaneseapon aty / Wasabi kök

  Arza:
  Köküniň ýakymly, geýinýän ýa-da iýýän görnüşi bar;Ösümlikler iýmit öndürip bilerler.
  Atyň bogulýandygy sebäpli, ýuwulmagy maslahat berilýär.
  atyň gabygyny şemalladylýan ýerde üweýji we beýleki maddalar bilen gabyň.
  (gatyk erikleri we sirke ýaly) ýakyn ýerde durup, sous ýasamak üçin ulanylýar.
  Atly sous kolbasa towuk we ýumurtga sousy, eger balyk bilen gitseň, tagamy has gowudyr.

 • 2022 Hytaýyň Jinxiang şäherinden täze ekin adaty ak täze sarymsak

  2022 Hytaýyň Jinxiang şäherinden täze ekin adaty ak täze sarymsak

  Jinxiang Sarymsagy, Hytaýyň Jinxing etrabynda ösdürilip ýetişdirilen ak sarymsak, bu ýerde toprak we gowy howa ösýän şertlere oňaýly täsir edýär.Jinxing 1980-nji ýyllardan bäri Hytaýyň Sarymsagyň paýtagty hökmünde tanalýar we bu täsin önümiň eksporty soňky 20 ýylda dünýädäki umumy sarymsak bazarynyň 70% -ini tutdy.Daşky tarapynda sarymsagyň açyk ak reňkli we adaty, örtükli deri bar.Içinde birneme ysly we ýumşak ysly sekizden on bir sany ýorunja bar.Jinxiang sarymsagynyň käbir görnüşlerinde selen ýaly yz elementleriniň düzümi adaty sarymsagyňkydan 60 esse köp bolup biler.

  Ony tagam hökmünde ulanyň ýa-da sogan, pomidor, zynjyr, çörek we zeýtun ýagy bilen jübütläň.

 • Qualityokary hilli arassa ak täze sarymsak Hytaý üpjünçiligi

  Qualityokary hilli arassa ak täze sarymsak Hytaý üpjünçiligi

  Arassa ak sarymsak, gar ak sarymsak diýlip hem atlandyrylýar, deride gyrmyzy zolaklar bolmadyk sarymsagyň dürli görnüşidir.Onuň bahasy adaty ak sarymsakdan has ýokary.

 • 2022 täze ekin Hytaý Daşary ýurtlara täze ak kelem

  2022 täze ekin Hytaý Daşary ýurtlara täze ak kelem

  Aýratynlygy: 1-2 kg.

  Gaplamak: kagyz bilen örtülen: 20kg / sumka, 10kg / ctn ýa-da 10kg / 20kg tor halta.

  Önümçilik wagty: bütin ýyl.

 • 2022 Täze ekin gowy hilli täze / howa gury zynjyr eksport ediň

  2022 Täze ekin gowy hilli täze / howa gury zynjyr eksport ediň

  Önümiň ady: Täze zynjyr / Howa gury zynjyr

  Gysgaça düşündiriş: Zynjyr, tebigy dermanlarda, reseptlerde we hoşboý ysly garyndylarda ulanylýan kökdir.Tabagy tagamlandyrmak, garnyňy bulaşdyrmak ýa-da hatda çaý demlemek üçin ulanylyp bilner.Guradylan zynjyry saklamak we öýüňizde birnäçe aýlap ulanmak aňsat.Zynjyryňyzy güne, peçde ýa-da iýmit suwsuzlandyryjyda guradýarsyňyzmy, guradylan zynjyry aňsat we azajyk sabyr bilen edip bilersiňiz.

 • Eksport üçin ýokary hilli hytaý täze ekin täze käşir

  Eksport üçin ýokary hilli hytaý täze ekin täze käşir

  Önümiň ady: Täze käşir

  Ölçegi: S: 70-150G
  Mugallym: 150-200G
  L: 200-250G
  2L: 250-300G
  3L: 300-350G

  Saklaýyş temperaturasy: -0ºC

 • Hytaýly eksportçylaryň köpüsinde ýokary hilli täze gök önümler Gyzyl we sary sogan

  Hytaýly eksportçylaryň köpüsinde ýokary hilli täze gök önümler Gyzyl we sary sogan

  Önümiň ady: Hytaýda köpçülikleýin eksport edijilerde ýokary hilli täze hytaý gök önümleri gyzyl we sary sogan sogan sogan

  Dürli görnüşleri: gabyksyz sogan / sogan
  gabykly sogan / sogan

  Ölçegleri: 3-5cm / 5-7cm / 6-9cm / 9cm we ondan ýokary

  Şekil: tegelek / ýumurtga