nybanner

Önümler

2022 Täze ekin gowy hilli täze / howa gury zynjyr eksport ediň

Önümiň ady: Täze zynjyr / Howa gury zynjyr

Gysgaça düşündiriş: Zynjyr, tebigy dermanlarda, reseptlerde we hoşboý ysly garyndylarda ulanylýan kökdir.Tabagy tagamlandyrmak, garnyňy bulaşdyrmak ýa-da hatda çaý demlemek üçin ulanylyp bilner.Guradylan zynjyry saklamak we öýüňizde birnäçe aýlap ulanmak aňsat.Zynjyryňyzy güne, peçde ýa-da iýmit suwsuzlandyryjyda guradýarsyňyzmy, guradylan zynjyry aňsat we azajyk sabyr bilen edip bilersiňiz.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Haryt Täze zynjyr / Howa gury zynjyr
Ölçegler 100-150g, 150-250g, 250g, 300g ýa-da ondan ýokary.
  Alyjylaryň talaplaryna görä
Aýratynlyklary Arassa ýer, mör-möjek zyýany ýok, menek ýok, gögermedik, çüýrük, galyndy, pestisid inçe deri, doly beden, açyk reňk we ýalpyldawuk, sary et, az süýüm, orta gyzgyn tagam, nahar bişirmek üçin lezzetli tagam, baý iýmit adam saglygy.Uzak saklanyş möhleti, dogry saklananda 2 ýyldan köp bolup biler.
Saklaýyş temperaturasy 12-13 dereje.
Wagt bermek ýylyň dowamynda
Bejergi Howada guradylan deri ýa-da arassa ýuwulýar
MOQ 1 x 40 'RH.
Saklaýyş temperaturasy 12-13ºC
Saklandy Adaty temperaturada saklanmalydyr.Şandy salkyn we gurak ýagdaý, göni gün şöhlelerinden gaça duruň.

Tablisa

Iýmitleniş düzümi

Bölümiň mazmuny: 100g

Energetika (kkal) 79
Fatag 0,8 gr
Dokma ýag 0,2 gr
Holesterin 0 mg
Natriý 13 mg
Kaliý 415 mg
Uglewod 18 gr
Iýmit süýümi 2 gr
Şeker 1,7 gr
Belok 1.8 gr
C witamini 5 mg Kalsiý 16 mg
Demir 0,6 mg D witamini 0 IU
B6 witamini 0,2 mg B12 witamini 0 µg
Magniý 43mg  

Kompaniýanyň tertibi

PD-3

Sorag-jogap

1-nji sorag.Şereketiňiziň artykmaçlygy näme?
A1.Kompaniýamyzda hünär topary we hünär önümçilik ugry bar.Biz senagatyň we söwdanyň toplumlaýyn kompaniýasydyrys.

2-nji sorag.Sitirlemäni nädip almaly?
A2.Bölümiň agramy, bukjasy, mukdary we ş.m. ýaly anyk jikme-jiklikleriňizi maňa habar bermegiňizi haýyş edýäris.

3-nji sorag.Nusga alyp bilerinmi?
A3.Mugt nusgalar bar, ýöne gyssagly töleg size bagly.

4-nji sorag.Şereketiňiziň berip biljek başga gowy hyzmaty barmy?
A4.Satuwdan soň we çalt eltip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    bilen baglanyşyklyönümleri