nybanner

Biz hakda

kompaniýasy

Kompaniýanyň tertibi

Pekin şöhle saçýar.& Exp.Co., Ltd. suwsuz we täze gök önümleri hünärmen eksport ediji we öndüriji.Kompaniýamyz Hytaýyň paýtagty Pekinde, zawodymyz Pekiniň günortasynda 4000 inedördül metr Hengşui şäherinde ýerleşýär.Zawodda hepdede 20 tonna kuwwatly 4 önümçilik liniýasy bar.

Ösüş prosesi

2017-nji ýylda suwsuzlandyrylan bedew öndürmekde ýöriteleşen zawod döretdik, dört önümçilik liniýasyna maýa goýduk we zawodda ondan gowrak hünärmen gözleg işgäri bar.Zawod önümçilige başlansoň, suwsuz atyň eksporty ösmegini dowam etdirdi, indi rus müşderileri, Taýland müşderileri, koreý müşderileri we ş.m. bilen gowy hyzmatdaşlygymyz bar. Soňky iki ýylda önümçilik liniýalarymyzy hem giňeltdik. suwsyzlandyrylan sarymsak;suwsuz zynjyr;suwsyzlandyrylan sogan;gury miweleri we gök önüm poroşoklaryny içmek;paprika, paprika ezilen / däne / sogan we ş.m. Işewürligiň giňelmegi we ösmegi we müşderileriň ynamy bilen geçen ýyl Şandongda sarymsak, zynjyr, sogan, alma, armut we ş.m. köp sanly ekiş bazalary bilen hyzmatdaşlyk niýetimize ýetdik. täze önümleriň eksporty hem biziň üçin möhüm işe öwrüler.Qualityokary hilli önümler we hyzmatlar hemişe yzygiderli yzarlaýarys.

display_pd1
display_pd2
display_pd3
display_pd4

Kompaniýanyň görnüşi

Senagat we söwda toplumlaýyn kompaniýasy.

Önümiň örtügi

Täze gök önümler we miweler we suwsuzlandyrylan ysly zatlar, esasan sarymsak, at, zynjyr, sogan, burç we ş.m.

Aýratynlyklary

Müşderiniň aýratyn zerurlyklaryna laýyklykda ýöriteleşdirilen önümleri hödürleýäris.Mysal hyzmaty hem elýeterlidir.

Hyzmat düşünjesi

Ilki bilen müşderi, ilki hil.

Elmydama howpsuz we sagdyn iýmit maddalary bilen üpjün etmäge çalyşýarys!Islendik wagt zawodymyza baryp görmäge we dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderiler bilen hyzmatdaşlyga hoş geldiňiz.