nybanner

Habarlar

 • Süýji Ya armut üçin täze ekin

  Süýji Ya armut üçin täze ekin

  Täze ýyl ýakynlaşdygyça, täze iş mümkinçilikleri we giňeliş perspektiwalary getirýär.Ya Pear Europeewropada barha meşhur bolýar.Özboluşly süýji tagamy, hasyl möwsümi we täsirliligi bilen tanalýar.Ya Pear täze markany öwrenmek isleýänler üçin geljegi uly önüm ...
  Koprak oka
 • Biz ýokary hilli sarymsak çüýşelerini üpjün ediji

  Biz ýokary hilli sarymsak çüýşelerini üpjün ediji

  Bu köptaraply we ýokumly sarymsak böleklerini döredýän önümçilik prosesine uly buýsanýarys.Müşderilere birinji derejeli önümler bilen üpjün etmek borjumyz, sarymsak çigidiniň suwsuzlanmagyny kämilleşdirmäge sebäp boldy, bu tagamy we gowulaşdyrýar ...
  Koprak oka
 • Qualityokary hilli suwsuzlandyrylan sarymsak dilimleriniň prosesi we ulanylyşy

  Qualityokary hilli suwsuzlandyrylan sarymsak dilimleriniň prosesi we ulanylyşy

  Sarymsak özboluşly tagamy we köp sanly saglyga peýdasy bilen gadyryny bilýär.Amatlylyga, uzak saklanyş möhletine we aňsat saklanmaga bolan islegiň artmagy bilen, suwsuzlandyrylan sarymsak çişleri sarp edijiler üçin meşhur saýlama boldy.Bu makalada p ...
  Koprak oka
 • Eastakyn Gündogarda ýokary hilli tor torbalaryna we kartonlara islegiň artmagy

  Eastakyn Gündogarda ýokary hilli tor torbalaryna we kartonlara islegiň artmagy

  Eastakyn Gündogar bazaryndaky soňky habarlar ýokary hilli torbalara we kartonlara islegiň ep-esli artandygyny görkezýär.Consumerserli sarp edijiler ygtybarlylygy, çydamlylygy we ekologiýa taýdan amatly gaplamalary bolan önümleri saýlamaga has ýykgyn edýärler.Bu pudakda berk abraý gazanan önüm öndürijiler ...
  Koprak oka
 • Täze sarymsak: Supermarketlerde täze lezzet

  Ylmy taýdan sarymsak diýlip atlandyrylýan sarymsak, aşpezlik tejribesinde asyrlar boýy ulanylýan ysly, ýakymly ösümlikdir.Diňe özboluşly tagamy bilen däl, eýsem saglyga köp sanly peýdasy bilen hem baha berilýär.Saglyk düşünjesiniň ýokarlan häzirki döwründe sarp edijiler barha köpelýärler ...
  Koprak oka
 • Ine Enoki gelýär: Enoki kömelekleriniň köpdürlüligini gujaklaň

  Ine Enoki gelýär: Enoki kömelekleriniň köpdürlüligini gujaklaň

  Kömelekler özboluşly tagamy, gurluşy we ýokumlylygy üçin dürli aşhanalarda hormatlanýar.Kömelekleriň özüne çekiji görnüşleriniň arasynda, aşpez höwesjeňlerini we saglyga üns berýän enoki kömelekleri aýratyn tapawutlanýar.Flammulina velutipleri ösdi ...
  Koprak oka
 • Müşderini tananyňyz üçin sag boluň

  Häzirki zaman bäsdeşlik gurşawynda üstünlik, esasan, müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmaga we olaryň makullamagyna baglydyr.Hil önümlerini öndürmek ýa-da ajaýyp hyzmat bermek bilen, müşderiniň kanagatlanmagy bir işi bäsdeşlerinden tapawutlandyrýan zat.Şol ýoldaş ...
  Koprak oka
 • Hytaýda “Dragon Boat” festiwaly

  “Dragon Boat” festiwaly Aziýanyň köp ýerinde, esasanam Hytaýda her ýyl geçirilýän baýramçylykdyr.“Dragon Boat Festiwal” diýlip hem atlandyrylýan bu joşgunly festiwal Aý senenamasynyň bäşinji aýynyň bäşinji güni, adatça iýun aýynda ýatlanýar.Bu festiwalyň däp-dessurlaryndan biri ...
  Koprak oka
 • Enoki kömelegi näme üçin beýle gowy?

  Enoki kömelegi näme üçin beýle gowy?

  Pop aýdymy!Şäherde täze kömelek bar we aşpez dünýäsini tupan bilen alýar.Asyrlar boýy Aziýa berhizleriniň esasy bölegi bolup durýan, ýöne soňky wagta çenli Günbatar dünýäsinde beýle meşhurlyk gazanyp bilmedik enoki kömelekleri, uzyn we inçe kömelekler bilen tanyşyň.Newöne täze ...
  Koprak oka
 • Möwsüm: tolgundyryjy lezzet almak üçin atdan ýasalan çorbalary goşuň

  Möwsüm: tolgundyryjy lezzet almak üçin atdan ýasalan çorbalary goşuň

  Tagamlar iýmit dünýäsinde iň köp taraply we tolgundyryjy maddalaryň biridir, gap-gaçlaryňyza çuňluk we çylşyrymlylyk goşýar.Dürli tagam beriji maddalar bar bolsa-da, atsyz çipler üýtgeşik, ýakymly we ysly tagamyň ajaýyp utgaşmasy bilen tapawutlanýar ...
  Koprak oka
 • Sarymsagyň bahasy şu hepde birden ýokarlanýar !!

  Sarymsagyň bahasy şu hepde dünýä sarp edijileriniň üns merkezinde boldy.Çeşmäniň bahasy taryhy taýdan ýokary boldy.Köp adamlar gündelik naharlarynda täze sarymsaga bil baglaýarlar we bahalaryň ýokarlanmagy býudjetlerine basyş edýär.Whyöne näme üçin sarymsagyň bahasy beýle üýtgäp durýar we wha ...
  Koprak oka
 • Şu gün iň oňat hilli sarymsak alyň!

  Nahar bişirmek bilen meşgullanýan bolsaňyz, her bir maddanyň möhümdigini bilýärsiňiz.Icesakymly zatlardan başlap, gök önümlere çenli her bir zat, tagamlaryňyza üýtgeşik tagamlar we gatlaklar goşýar.Tagam goşmak barada aýdylanda, sarymsak islendik aşhananyň bolmasa ýaşap bilmejek möhüm maddasydyr.Şol sebäpli ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2