nybanner

Önümler

Zawod suwuklandyrylan sarymsak tozy bilen gönüden-göni üpjün edýär

Önümiň ady: Guradylan / suwuklandyrylan sarymsak tozy

Gysgaça düşündiriş:

Täze sarymsak sortlanýar, ýuwulýar, kesilýär, agardylýar we guradylýar.Dürli arassalamak, sortlamak we azyk howpsuzlygy ädimleri kesilmezden ýa-da gerekli kesilen ululykda üwemezden ozal, sterilizasiýa guraly bilen sterilizasiýa edilýär.Bu tebigy iýmit
Suwsyzlandyrylan sarymsak, dem alyş ýollaryny ýokaşdyryp, guşlaryň we mallaryň iýmit siňdiriş ulgamynyň kesellerini bejerip biler. Adamlaryň garşylygyny ýokarlandyrmak üçin iýmitlere hem goşup bolýar, şeýle hem tagamly iýmit bolup biler.
Suwsyzlandyrylan sarymsak tozy zerurdyr.Diňe tagam hökmünde ulanmak bilen çäklenmän, sterilizasiýa hem önümiň ýokary bahasydyr.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Esasy maglumat.

s1

Önümiň beýany

Haryt ady Suwsyzlandyrylan sarymsak tozy
Haryt görnüşi AD
Goşundy 100% tebigy sarymsak
Reňk ak
Spesifikasiýa 80-120 mesh
Tagam sarymsak ýaly
Neşekeş Hiç
TPC 500,000CFU / G MAX
Galyp we hamyrmaýa 1000CFU / G MAX
Koliforma 100 CFU / G MAX
E.Coli Ativearamaz
Salmonella Ativearamaz
s2
s3

Arza

Sagdyn meýdanda ulanylýar, esasan, içegäniň bacillusynyň, salmonellanyň we ş.m. köpelmegini saklamak üçin ulanylýar. Şeýle hem dem alyş ýollaryny we guşlaryň we mallaryň iýmit siňdiriş ulgamynyň kesellerini bejerip bilýär. Adamlaryň garşylygyny ýokarlandyrmak üçin iýmitlere hem goşup bolýar. , şeýle hem tagamly iýmit hökmünde hereket edip biler.

s4

Zawodyň suratlary

S1
S2
S3
S4
s5

Sorag-jogap

1-nji sorag.Şereketiňiziň artykmaçlygy näme?
A1.Hytaý gümrükhanasynda hasaba alnan gaýtadan işleýän zawod we ekiş bazalary bar.Kompaniýamyzda hünär topary we hünär önümçilik ugry bar.

2-nji sorag.Haýsy material ulanylýar?
A2.100% arassa tebigy goşundylar, hiç hili GMO, daşary meseleler we goşundylar ýok.

3-nji sorag.Öz marka önümimi ýasamaga kömek edip bilersiňizmi?
A3.Elbetde.OEM markasy mukdaryňyz belli bir mukdara ýetende kabul edilip bilner.Mundan başga-da, mugt nusga baha berlişi ýaly bolup biler.

4-nji sorag.katalogyňyzy berýärsiňizmi?
A4.Elbetde, haýyşyňyzy bize islän wagtyňyz iberiň.Haýsy elementi halaýandygyňyzy we has jikme-jik maglumat bermegiňizi haýyş edýäris.
Bu siziň talaplaryňyzy ýerine ýetirmäge kömek edýär.

5-nji sorag.Şereketiňiziň berip biljek başga gowy hyzmaty barmy?
A5.Hawa, satuwdan soň we çalt eltip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň