nybanner

Habarlar

Taýland üçin ýokary hilli at ýasama ýasama

Geçen ýylyň oktýabr aýynda Hytaýda yzygiderli ýagyş ýagýandygy sebäpli, 2021 ýyllyk ekin önümçiligi gaty azaldy.Zawodlaryň köpüsi saklamak üçin ýeterlik çig mal satyn almady.Suwsyzlandyrylan bedew önümlerini şu ýyl at çig malynyň ýetmezçiligi sebäpli almak kyn.
Dünýäniň dürli künjeginden suwsuz at önümleri barada köp sorag aldyk.Şeýle hem, bu täze müşderiler bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin amatly pursatdygyny bilýäris.Şeýlelik bilen, olara gowy önüm we hyzmat berip biljekdigimizi anyklamak üçin her bir gözlegimize ünsli çemeleşýäris.Bu, biziň üçin bir pursat we kynçylykdyr.
Taýlandly bir müşderi, önümini - wasabi Sousyny öndürmek üçin gyssagly ýapon ýokary derejeli at çüýşesine mätäçdigini aýtdy.Gaýtadan aragatnaşyk we tassyklamadan soň, müşderiniň talaplaryna laýyklykda derrew müşderä nusga iberýäris.Bir hepdeden soň müşderi nusga aldy.Mysal olar tarapyndan tassyklananda, hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdular we derrew biziň bilen şertnama baglaşdylar.Firstylyň birinji ýarymynda Hytaýdaky epidemiýa ýagdaýyna we hökümetiň berk gözegçiligine garamazdan müşderilere harytlary wagtynda iberdik.
Ilkinji konteýner önümleri alnandan soň gowy öwgä eýe bolduk, basym ikinji konteýner ýasadylar.Soňra bolsa gowy çeşmämiz bilen 2-nji konteýner üçin ýokary hilli at çapýan flakany iberýäris.Şondan bäri müşderi bilen gowy aragatnaşyk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk.Müşderiniň her bir soragy, müşderiniň zerurlyklaryna düşünmek we müşderilere iň kanagatlanarly önümleri we hyzmatlary hödürlemek üçin mümkinçilikdir.Şeýle hem, her jikme-jigi we talaplary üns bilen habarlaşýarys we müşderiler bilen maglumatlary birnäçe gezek tassyklaýarys.
Ilki bilen müşderileriň isleglerine ünsi jemleýäris we müşderiler üçin meseleleri çözmek biziň hyzmatlarymyzy berjaý etmekdir.

pd-2

pd-3


Iş wagty: Awgust-16-2022