nybanner

Habarlar

Magnit bilen üstünlikli hyzmatdaşlyk

Pekin “En Shine” kompaniýasy täze gök önümleri we suwsuz gök önümleri eksporta gönükdirýär.Soňky iki ýylda işewürligimiz çalt ösdi.Şeýle hem, soňky iki ýylda maksadymyz bolan halkara esasy müşderi bilen hyzmatdaşlyk etmek mümkinçiligini almaga çalyşýarys.
Toparymyzyň tagallasy bilen 2022-nji ýylda Pekin En Şine Russiýanyň iň uly azyk satyjylaryndan biri bolan Magnit (Магнит, “Magnet”) bilen işewür gatnaşyk gurdy.1994-nji ýylda Krasnodarda Sergeý Galitskiý tarapyndan esaslandyryldy.Magnit, dükanlaryň mukdary we geografiki taýdan örtügi boýunça Russiýanyň öňdebaryjy azyk bölek satuw zynjyrlaryndan biridir. Kompaniýanyň Russiýada 2000 dükany bar.Bu ýyl sarymsak we beýleki gök önümler we miweler bilen üpjün edijileriň biri bolmak biziň üçin uly hormat.
Hyzmatdaş hyzmatdaş bolanymyzdan soň, her hepde täze sarymsak, gök önümler we miweler, şeýle hem brokkoli, kelem, gök burç, hoz we ş.m. ýaly hozlar bilen üpjün edýäris. Geljekde beýleki görnüşleri hem giňeltmäge synanyşarys. üpjün etmek üçin önümler.Önümleriň hili bilen gaty berk bolansoň, her satyn alyş sargydyna ünsli hyzmat etmek üçin elimizden gelenini edýäris.
Bäş ýyllyk hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekenimiz üçin, esasy müşderiler diýlip atlandyrylýan strategiki hyzmatdaşlarymyzdy.Olar bilen hyzmatdaşlykda ösüp bileris diýip umyt edýäris.Müşderiniň kanagatlanmagyny we tanalmagyny üpjün etmek üçin her bir sargyt we hyzmaty çynlakaý kabul ederis.Şeýle hem bu hyzmatdaşlygyň baky galar diýip umyt edýäris.
“Gowy hil, hünär we dogruçyllyk” esasynda daşary ýurt işimiz Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogara, Demirgazyk Amerika, Europeewropa we beýleki sebitlere ýaýrady.Işgärlerimiz dost edinmek, müşderilere çyn ýürekden çemeleşmek, özara peýdaly bolmak ýörelgesine eýererler.
Islendik wagt zawodymyza baryp görmäge we dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderiler bilen hyzmatdaşlyga hoş geldiňiz.

täzelikler1_1


Iş wagty: Awgust-16-2022