nybanner

Habarlar

Täze sarymsak iýmek sagdynmy?

Sarymsak gaharlandyryjy maddadyr.Bişirilse, gaty güýçli bolmaz.Şeýle-de bolsa, köp adamlar ony çig ýuwdup bilmeýärler we agzynda güýçli gaharlandyryjy ys döreder.Şonuň üçin köp adam muny çig halamaýar.Aslynda, sarymsak iýmegiň belli bir peýdasy bar, esasanam sarymsagyň düwnük keseliniň öňüni alyp, sterilizasiýa edip, dezinfeksiýa edip biljekdigi we aşgazanda we içegelerdäki bakteriýalary we wiruslary arassalamakda uly roly bar.
Örän oňat, allisin epidemiýa keselleriniň öňüni almak üçin sterilizasiýa edilip bilinýän tebigy rak keseline garşy elementdir.
Sarymsak iýmek köplenç adamyň saglygy üçin örän peýdalydyr.Ilki bilen sarymsakda belok, ýag, şeker, witaminler, minerallar we beýleki ýokumly maddalar bar.Bu seýrek saglyk dermanlarydyr.Köplenç iýmek işdäňi ýokarlandyryp, iýmit siňdirişe kömek edip, etiň durgunlygyny ýok edip biler.
Täze sarymsakda oňat netijeliligi, pes zäherliligi we giň antibakterial spektri bolan ösümlik bakterisidiniň bir görnüşi bolan allisin atly bir madda bar.Synag, sarymsagyň suwunyň medeniýetdäki ähli bakteriýalary üç minutda öldürip biljekdigini görkezýär.Sarymsak iýmek köplenç agzdaky köp zyýanly bakteriýalary öldürip biler.Sowuk, trakeit, pertussis, öýken inçekeseli we meningit ýaly dem alyş keselleriniň öňüni almaga aç-açan täsir edýär.
Ikinjiden, sarymsak we B1 witamini glýukozanyň beýniniň energiýasyna öwrülmegine we beýni öýjüklerini has işjeňleşdirip biljek allisin atly bir maddany sintez edip biler.Şonuň üçin ýeterlik glýukoza üpjünçiligi şertinde adamlar akyl we sesini artdyryp bilýän sarymsak köplenç iýip bilerler.
Üçünjiden, sarymsak iýmek köplenç aterosklerozyň öňüni alyp bilmez, holesterini, gan şekerini we gan basyşyny peseldip bilmez.Käbir adamlar bu barada kliniki gözegçilik etdiler we netijeler sarymsagyň sarp edilişiniň adam serumynyň umumy holesterini azaltmakda ep-esli netijeliliginiň 40,1% bolandygyny görkezýär;Jemi täsirli nyrh 61.05%, serum triasilgliseroly azaltmagyň ep-esli täsiri 50,6% boldy;Netijeli jemi 75,3% boldy.Sarymsagyň holesterini we ýagy azaltmaga gaty täsir edýändigini görmek bolýar.
Netijede, sarymsagyň seýrek artykmaçlygy bar, ýagny rak keseline garşy täsiri.Sarymsagyň düzüminde ýagda ereýän üýtgäp durýan ýag we beýleki täsirli maddalar makrofaglaryň işjeňligini ýokarlandyryp, şeýlelik bilen bedeniň immunitetini güýçlendirip, immun gözegçiliginiň roluny ýokarlandyryp biler.Rak keseliniň öňüni almak üçin bedendäki mutant öýjükleri wagtynda ýok edip biler.Synag, sarymsagyň bakteriýalary azaldýan nitratyň ösmegine päsgel berip biljekdigini, aşgazandaky nitritiň mukdaryny azaldyp, aşgazan düwnük keselini ep-esli derejede saklap biljekdigini görkezýär.
Sarymsagyň ýokarda köp artykmaçlygy bar bolsa-da, kän iýmeli däl.Aşgazanyň gyjyndyrylmagy üçin nahar üçin 3 ~ 5 bölek.Esasanam aşgazan ýarasy çorbasy bolan hassalar üçin az iýmek ýa-da iýmezlik has gowudyr.


Iş wagty: Noýabr-23-2022